Správní právo

 • přestupková řízení
 • stavební řízen
 • řízení týchající se životního prostředí
 • vypořádání práv k nemovitostem
 • zastupování klientů u všech správních úřadů
 • ...

Obchodní právo

 • pravidelná operativní právní podpora on-line
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • prodej obchodních společností
 • zastupování společníků, příprava valných hromad
 • příprava rozhodnutí společníků, komunikace s notáři
 • zastupování v rejstříkových věcech
 • insolvenční právo a veškerý servis
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • závazkové vztahy obchodního práva
 • soudní a rozhodčí řízení
 • ...

Občanské právo

 • právní vztahy k nemovitostem
 • advokátní úschovy
 • příprava a úprava smluv
 • dědická řízení
 • občanskopráví spory před soudy
 • vymáhání pohledávek
 • ochrana osobnosti
 • spotřebitelské vztahy
 • náhrady škod vůči státu
 • ...

Pracovní právo

 • pracovněprávní agenda
 • řešení pracovních sporů
 • příprava smluv
 • pracovní poměry zaměstanec x zaměstnavatel
 • problematika mezd a odstupného
 • ...

Trestní právo

 • obhajoba klientů v přípravném a trestním řízení
 • vypořádání obviněných a nároků poškozených
 • úkony v procesu trestního stíhání
 • ...

Rodinné právo

 • rozvody a kompletní vypořádání
 • úprava styku rodičů s dětmi
 • zastupování před soudy
 • podávání žalob na určení otcovství dítěte
 • pomoc neprovdaným matkám
 • předmanželské smlouvy
 • uplatňování nároků rozvedených osob
 • ...

Správní právo

 • přestupková řízení
 • stavební řízení
 • řízení týchající se životního prostředí
 • vypořádání práv k nemovitostem
 • zastupování klientů u všech správních úřadů
 • ...

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • analýza nároků (klienta/vůči klientovi)
 • mimosoudní řešení sporů
 • příprava žalob a podání
 • zastupování před obecnými soudy
 • zastupování před Ústavním soudem
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • právní servis při vymáhání pohledávek
 • zastupování v exekučním řízení
 • ...

JUDr. Vladimír Krčma, advokát | Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové | tel: 495 533 212 | fax: 495 533 224 | Kontakt

29-krcma