INFORMAČNÍ DOLOŽKA
Advokátní kanceláře JUDr. Vladimíra Krčmy, se sídlem Střelecká 437/4,
500 02 Hradec Králové (dále jen AK) dle GDPR

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. AK zpracovává pouze ty Vaše osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon její činnosti (dále také jako „ OSOBNÍ ÚDAJE“).

1.2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

1.3. Vaše Osobní údaje AK zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů k plnění smlouvy o poskytnutí právní pomoci a osobní údaje budou poskytnuty těmto třetím osobám, které jsou příjemci osobních údajů:

1.4. Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

1.5. osobám poskytujícím AK serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

1.6. externí účetní kanceláři EPIS spol. s r.o., se sídlem Karla IV. 502/23, 500 02 Hradec Králové;

1.7. případně externí spolupracující advokátní kanceláři;

1.8. další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

1.9. k jiným předem dohodnutým účelům spojeným s poskytnutím právní pomoci

1.10 k činnostem souvisejícím se správou majetku


1.11. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.12. Osobní údaje budou AK zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností AK podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

1.13. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.13.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u AK, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení AK, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může AK požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.13.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat AK o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné

1.13.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že AK musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.13.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) AK již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. AK může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

1.13.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl AK se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby AK tyto údaje předala jinému správci.

1.13.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti spravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u AK či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že AK Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.14. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u AK buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@ak-krcma.cz

1.15. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.16. Poskytnutí osobních údajů je AK požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy o právní pomoci z důvodu nemožnosti jejího plnění

1.17. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.18. V případě, že bude AK užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

1.19. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. ( https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

JUDr. Vladimír Krčma, advokát | Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové | tel: 495 533 212 | fax: 495 533 224 | Kontakt